سمينارها و کارگاههاي برنامه قلب سالم اصفهان
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
سمينارها و کارگاههاي برنامه قلب سالم اصفهان

Global Forum on NCD Prevention and Control
Rotating International Visitors Program 2003
سمينارهاي داخلي

تير ماه 1381: كارگاه صنايع غذايي و ارتقاء‌سلامت جامعه ( 21 تيرماه 1381)

مهرماه 1381: كارگاه روشهاي اجرا و ارزشيابي طرحهاي مداخلاتي بيماريهاي غير واگير. اين كارگاه مشتركا توسط وزارت بهداشت و درمان و مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان برگزار شد. در اين كارگاه معاونت سلامت وقت وزارت بهداشت و درمان و نيز آقاي پروفسور Vartianen مسئول بخش اپيدميولوژي و ارتقاء سلامت انستيتو ملي بهداشت فنلاند حضور داشتند. شركت كنندگان در اين كارگاه از فعاليتهاي مختلف برنامه قلب سالم اصفهان بازديد نمودند.


سمينارهاي بين المللي

فروردين 1385 ( 27 تا 31 فروردين)؛ پنجمين سمينار بين المللي قلب سالم اصفهان با عنوان " پيشگيري از بيماريهاي غير واگير و ارتقاء سلامت: جزئيات،‌لزوم اجرا و استراتژي مداخلات".

خرداد 1382: كارگاه پيشگيري ثانويه از سكته هاي قلبي و مغزي و كنترل ريسك فاكتورها. از آنجا كه يكي از فعاليتهاي اصلي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و برنامه قلب سالم اصفهان، انجام پيشگيري ثانويه مي باشد،‌اين كارگاه توسط سازمان بهداشت جهاني WHO و با همكاري مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان برگزار شدو سخنرانان مدعو اين كارگاه از سوي WHO، دكتر Shanti Mendis و همكارشان دكتر Dele Abegunde بودند.

مهرماه 1382: برنامه بازديد مهمانان خارجي از برنامه قلب سالم اصفهان در سال 2003. در اين كارگاه بين المللي 20 شركت كننده از 13 كشور به همراه نمايندگان و مسئولين وزارت بهداشت و درمان و دانشگاههاي مختلف كشور حضور داشتند. اين كارگاه مشتمل بر 2 روز سخنراني هاي علمي و يك روز برنامه بازديد Field Visit بود. در اين بازديد،‌شركت كنندگان با فعاليتهاي IHHP و سازمانها و نهادهاي مختلف،‌كارخانجات،‌شركتها،‌رستورانها، پيتزافروشي ها، بيمارستانها، مدارس و مهدهاي كودك همكار در اين پروژه آشنا شدند. از جمله شركت كنندگان اين كارگاه آقاي دكتر Hussein Algezairy رئيس منطقه اي EMRO، پروفسور Ousamma Khabit، پروفسورPekka Puska و دكترRuitai shao از دفتر WHO در ژنو، دكتر Slanieta Saketa مشاور منطقه اي آسياي شرقي و دكتر Filipe Jr Antonio مشاور منطقه آفريقا بودند. پس از اين كارگاه و بازديدهاي انجام گرفته، IHHP به عنوان طرح الگو در منطقه مديترانه شرقي انتخاب شد.

دي ماه 1380: كارگاه مشاوره اي برنامه هاي مداخلاتي پيشگيري از CVD در منطقه. 15 تا 18 دي ماه 1380 اين كارگاه با حضور مسئولين منطقه اي و نمايندگان WHO مانند پروفسورPekka Puska برگزار شد كه از فعاليتهاي اولين سال اجراي IHHP بازديد كردند. در اين سال فاز اول برنامه قلب سالم اصفهان به اجرا درآمد.

فروردين ماه 1385 پنجمين سمينار بين المللي برنامه قلب سالم اصفهان:
پنجمين سمينار بين المللي برنامه قلب سالم اصفهان با عنوان " پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير و ارتقاء سلامت: جزئيات،‌لزوم اجرا و استراتژي مداخلات" از 27 تا 31 فروردين ماه 1385 توسط مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و با همكاري مركز بهداشت استان در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد. ميهمانان بين المللي نمايندگاني از فدراسيون قلب (WHF) و دانشگاه آكسفورد و ميهمانان داخلي شامل مسئولين وزارت بهداشت و درمان و نمايندگان برخي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور بودند. سخنراني هاي اين سمينار توسط اعضاي هيئت علمي و محققين مركز تحقيقات قلب و عروق و مجريان برنامه قلب سالم اصفهان ارائه شد. همچنين شركت كنندگان در سمينار از فعاليتهاي مداخله اي انجام گرفته در محل هاي مختلف شامل رستورانها،‌مدارس، هلال احمر، مراكز بهداشتي،‌بيمارستانها، كارخانجات و سازمانهاي بيمه بازديد كردند. در اين سمينار نتايج اوليه حاصل از ادغام مداخلات و ارزشيابي آنها در سيستم موجود ارائه گرديد.

به روز رساني: Printable version