برنامه قلب سالم اصفهان (IHHP)
Welcome:
SIGN OUT
HOME PAGE | OBJECTIVES | COMMITTEES | PROJECTS | فارسي
this line has been scrapped in ihhp
   
T
برنامه قلب سالم اصفهان(IHHP)
برنامه قلب سالم اصفهان (Isfahan Healthy Heart Program) یک برنامه مداخله ای جامعه نگر به منظور پیشگیری و کنترل بيماریهای غیرواگیر (NCDs) می باشد. این برنامه از سال 1378 آغاز شده و تا سال 1385 ادامه داشت. جامعه مورد مداخله شامل مناطق شهری و روستایی شهرستانهای اصفهان و نجف آباد با جمعیتی بالغ بر 1900000 نفر می باشد. شهرستان اراک نیز با جمعیت 700000 نفر بعنوان جامعه شاهد مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این برنامه، آغاز و توسعه فعالیتهای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و ارتقاء شیوه زندگی سالم در جوامع مورد مداخله است. این برنامه مشترکاً توسط مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان و مرکز بهداشت استان اصفهان به اجرا در آمده و تحت نظارت و حمایت معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

مطالب بيشتر درباره برنامه قلب سالم اصفهان
اهداف کلي برنامه قلب سالم اصفهان
مطالب بيشتر درباره اهداف برنامه قلب سالم اصفهان
روشهاي برنامه قلب سالم اصفهان
مطالب بيشتر درباره روشهاي برنامه قلب سالم اصفهان
مرحله يک برنامه قلب سالم اصفهان
مرحله دوم برنامه قلب سالم اصفهان (مداخلات)
مرحله سوم برنامه قلب سالم اصفهان ( بررسي پس از مداخله)
درباره مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

به روز رساني: 1395/3/10 Printable version